دیوار
 به آجر افتاده

با چاقویی که تا دسته درش فرو رفته بود فریاد زد

مرجان!

"عشق تو منو کشت".

مرجان از سر دیوار پرید.